Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주는 웹사이트들의 운동

통계

194 406개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

61 883 667명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

이전 브라우저 업그레이드한 브라우저
Chrome Chrome 28876447
Chrome Firefox 4718450
IE/Edge Chrome 4308771
Firefox Firefox 2990605
IE/Edge Firefox 2406991
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 797397
Chrome Opera 682616
Safari Safari 669379
Safari Firefox 526499
Firefox Chrome 444078
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 378045
Opera Opera 262302
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 97484
Firefox Opera 93316
Opera Chrome 91457
Opera Firefox 86363
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26792
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11841
Firefox Safari 11006