Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주는 웹사이트들의 운동

통계

171 129개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

47 601 122명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

이전 브라우저 업그레이드한 브라우저
Chrome Chrome 19740984
IE/Edge Chrome 3743911
Chrome Firefox 3685345
Firefox Firefox 2509228
IE/Edge Firefox 2226401
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 710166
Chrome Opera 649286
Safari Safari 522741
Safari Firefox 492136
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 377471
IE/Edge Opera 362664
Opera Opera 237462
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 94068
Firefox Opera 85420
Opera Firefox 76919
Opera Chrome 76292
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26767
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11815
Firefox Safari 10998