Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주고자하는 웹사이트들의 운동

통계

129326개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

27437518명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

From To
Chrome Chrome 8967475
IE/Edge Chrome 2888018
IE/Edge IE/Edge 2056538
Chrome Firefox 2026787
IE/Edge Firefox 1840904
Firefox Firefox 1747827
Chrome Opera 584855
Safari Chrome 514903
Other Chrome 411800
Safari Firefox 394849
Safari Safari 328279
IE/Edge Opera 305518
Firefox Chrome 263510
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 182052
Other Opera 101477
Safari Opera 86259
Firefox Opera 67378
Opera Firefox 56963
Opera Chrome 52400
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26761
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11774
Firefox Safari 10992